Statystyki
  • Artykuły w serwisie: 178
  • Odwiedziny: 425686
  • Użytkowników: 243
Regulamin

Regulamin serwisu KRAINAWITRAZY.COM

Definicje

Operator – Polskie Muzy z siedzibą w Legionowie (05-120), przy ul. J.Słowackiego 37 lok.12U

Serwis– serwis KRAINAWITRAZY.COM prowadzony przez Operatora na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Użytkownik– osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca profil, mająca możliwość publikacji informacji tekstowych, zdjęć, filmów, nagrań audio w Serwisie.

Materiały – teksty, zdjęcia, filmy, pliki audio o charakterze utworu, w rozumieniu art. 1 Ustawy z 4 lutego 1984 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są własnością Operatora lub do których Operator ma prawa licencyjne, lub przesłane zostały do Serwisu przez Użytkownika.

Postanowienia

1. Operator stwarza Użytkownikom możliwość publikacji informacji tekstowych, zdjęć, filmów, nagrań audio w Serwisie.

2. Warunkiem wysłania materiałów do Serwisu jest rejestracja w Serwisie i założenie profilu użytkownika po skorzystaniu z formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.krainawitrazy.com. Każde nowo założone konto podlega aktywacji polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mail Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

3. Rejestracja odbywa się na podstawie poprawnego wypełnienia formularza znajdującego się na stronie www.krainawitrazy.com. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, która zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta. Osoba niepełnoletnia może również dokonać Rejestracji, jeśli po odpowiednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego prześle na adres Polskich Muz pismo zawierające zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego Regulaminu. Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora odpowiednich danych do Serwisu i powiadomienia Użytkownika o aktywacji jego profilu.

4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje odmowę rejestracji lub bezterminową blokadę konta.

5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym bezzwłocznie, za każdym razem, gdy one nastąpią.

6. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych, w tym adresu elektronicznego, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).

7. Wysyłając do Serwisu tekst, zdjęcie, film, plik audio, Użytkownik zgadza się na:

7.1 ich bezpłatną publikację w Serwisie, na stronach www.polskiemuzy.pl oraz w serwisach partnerskich, a także w publikacjach wydawanych przez Polskie Muzy oraz na korzystanie z tych materiałów przez Polskie Muzy na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

7.2 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,

7.3 wprowadzanie do sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym do Internetu oraz w ramach platform mobilnych, w tym poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

8. Użytkownik udziela licencji w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, ma charakter niewyłączny, zostaje udzielona nieodpłatnie.

9. Wysyłając do Serwisu tekst, zdjęcie, film, plik audio, Użytkownik zgadza się na archiwizowanie materiałów w zasobach Serwisu i wykorzystywanie ich do promocji Serwisu. Użytkownik zgadza się również na opracowywanie wiadomości poprzez ich skracanie, redagowanie, łączenie z innymi utworami słownymi, słowno-graficznymi, audiowizualnymi itp.

10. Wysyłając Materiał do Serwisu, Użytkownik potwierdza, że informacja zawarta w przysłanej wiadomości jest prawdziwa i nie wprowadza w błąd, Materiały te nie są sprzeczne z prawem, i nie naruszają praw osób trzecich oraz że ma prawo dysponować tymi Materiałami, w tym nie została udzielona licencja wyłączna innemu podmiotowi. Wysyłając do Serwisu tekst, zdjęcie, film, nagranie audio, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W przypadku ujawnienia naruszenia praw osób trzecich, Użytkownik poniesie wszelkie koszty związane z powództwem wniesionym przez osoby trzecie, w związku z naruszeniem ich praw.

11. Po wysłaniu Materiału do Serwisu, autor lub właściciel praw majątkowych nadal może nimi dowolnie dysponować o ile Użytkownik nie zawarł innych umów z Operatorem, które mają pierwszeństwo przed zapisami niniejszego regulaminu. Wyboru nadesłanych materiałów dokonuje i decyzję o publikacji podejmuje redakcja Serwisu. Redakcja ma prawo do redagowania nadesłanych materiałów, zwłaszcza do poprawiania błędów.

12. Serwis zastrzega sobie prawo niepublikowania nadesłanej wiadomości bez konieczności uzasadnienia.

13. Materiały zawierające treści o charakterze bezprawnym, naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, zawierające treści pornograficzne, propagujące faszyzm, nazizm, komunizm, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, obrażające uczucia religijne i inne sprzeczne z dobrymi obyczajami, nie będą publikowane.

14. Operator po wykryciu w Serwisie Materiału naruszającego regulamin ma prawo natychmiast go usunąć.

15. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika Operator może zablokować profil Użytkownika.

16. Polskie Muzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

17. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Serwis w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

18. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

Polityka prywatności

1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

2. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polskiemuzy@polskiemuzy.pl, podając link do właściwego profilu Użytkownika..

3. Operator stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.

 

why men have affairs why wives cheat on husbands read here
why wifes cheat how do i know if my wife has cheated what makes husbands cheat
how to tell if wife has cheated I cheated on my boyfriend how to tell if wife has cheated
my boyfriend cheated on me quotes married and want to cheat why men have affairs
men who have affairs why do women cheat on their husbands cheat husband
why women cheat on husbands why women cheat with married men women want men
link unfaithful husband wifes who cheat
go wife cheat website
women who want to cheat why husband cheat on their wife why women cheat on husbands
online why do husbands have affairs why do men cheat on their wife
go cheaters caught husbands that cheat
go when can you use the abortion pill how do you get the abortion pill
how women cheat click here reasons women cheat on their husbands
chlamydia symptoms men std testing online symptoms of chlamydia in throat
best phone spy software android monitoring hidden spy app
dating a married woman tcsindustry.com dating site for married people
how to make your wife cheat read how do you know your wife cheated on you
has my husband cheated on me damske.com has my husband cheated
i cheated on my husband and loved it want to cheat on my husband cheated on my husband guilt
i have cheated on my boyfriend scottdangelo.com cheat boyfriend
why did i cheat on my boyfriend that i love vancouverpaddlewheeler.com my boyfriend cheated
why men cheat on beautiful women types of women who cheat why wife cheated
married men affairs developersalley.com all wives cheat
why women cheat with married men thesailersweb.com how to tell if wife has cheated
will my husband cheat again boomasontennis.com will my wife cheat again
will my wife cheat again survivingediscovery.com what to do when husband cheats
why men cheat on beautiful women blog.rewardsrunner.com my wife cheated
why do married men cheat dating a married man why do husband cheat
early termination pregnancy one month pregnant aftera pill
free android spy download spy application for android spy applications for android
free android spy download adventureswithtravisandpresley.com spy applications for android
what happens when you get an abortion does abortion hurt when can you terminate a pregnancy
abortion clinics in columbus ohio naughtycherrysextoys.co.uk when to have an abortion
where to get an abortion how weeks in a pregnancy partial birth abortions
track text message blog.alcovo.co.uk how to install spyware on android
view call log record cell phone phone call logging software
spy phone best free spy apps mobile monitoring software
tracking text messages free harshpande.net spy in text messages
tracking text messages free spyware apps android spy in text messages
apps for tracking cell phone location spy app phone spy for phone
petmart pharmacy coupons hbkatahdins.com discount card for prescription drugs
coupon code walgreens photo how to get free coupons prescription medication coupons
reasons why wives cheat on their husbands married looking to cheat women who cheat
scraping of uterus lining uterus scraping procedure how soon can you get an abortion
abortion debate abortion clinics in las vegas dog abortion
rx pharmacy coupon promo code walgreens canada pharmacy coupons
rx pharmacy coupon promo code walgreens canada pharmacy coupons
valacyclovir 0.5g viagra 150mg furosemide pill
valtrex pill amoxicillin 500mg xifaxan
neurontin 300mg click zovirax 800mg
neurontin 300mg shouldersofgiants.co.uk zovirax 800mg
prescription savings cards ps.portalavis.net free prescription drug card
prescription savings cards ps.portalavis.net free prescription drug card
viagra coupon 2016 click coupons for viagra 2016
viagra manufacturer coupon link viagra discount coupons
viagra manufacturer coupon link viagra discount coupons
new prescription coupon go discount drug coupons
married affairs women will cheat marriage affairs
viagra coupon paine.edu viagra coupons 2016
cialis coupon code canada drug pharmacy coupon cialis coupon free
doxycycline doxycycline doxycycline
progesterone progesterone progesterone
cialis coupon codes redsoctober.com drug coupon
drug coupon card codesamples.in prescription coupon
discount coupon for cialis eblogin.com cialis coupons from manufacturer
free prescription discount cards site drug discount coupons
free cialis coupon discount drug coupons cialis coupon code
aerius schmelztabletten aerius dosierung aerius schmelztabletten
aerius schmelztabletten click aerius schmelztabletten
terabyte come2belgrade.com teratom
reglan halmed reglan iv reglan bez recepta
imodium lingual click imodium prix
dalsy 40 mg dalsy y apiretal dalsy
singulair montelukast darkwoodsdojo.com singularis
singulair montelukast singulair allergi singularis
singulair montelukast click singularis
cialis coupon open cialis discount
amitriptyline bijwerkingen gewichtstoename amitriptyline forum amitriptyline ervaringen
amitriptyline bijwerkingen gewichtstoename go amitriptyline ervaringen
buscopan preis buscopan hund buscopan 10 mg
euthyrox euthyrox 50 cena euthyrox 50
euthyrox go euthyrox 50
euthyrox go euthyrox 50
coupon for prescription open cialis coupons printable
coupon for prescriptions coupons for prescriptions cialis coupons from lilly
benzac ac tira manchas karensmith.us benzac pomada
benzac ac tira manchas benzac ac tira manchas benzac pomada
abortion clinic nyc andreinfo free abortion clinics nyc
viagra prodej viagra prodej viagra wiki
coupons for cialis 2016 lakeerengallery.com coupons for prescription medications
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin endikasyonlar amoxicillin al 1000
amoxicillin 500 mg americanstreethockey.com amoxicillin 1000 mg
2nd trimester abortion pill cheap abortion pill clinics teenage abortion pill
champix kit de inicio champix plm champix inicio
facts on abortion pill achieveriasclasses.com free abortion pill
acetazolamide blood brain barrier acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc
flagyl flagyl perros flagyl jarabe
coupon prescription cialis online coupon coupons for prescriptions
prescription coupon card cialis coupon codes discount coupon for cialis
the cost of abortion spiritocagliese.it how much do abortion pill cost
the cost of abortion spiritocagliese.it how much do abortion pill cost
free abortion pill abortion pill cost without insurance methods of abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda hieple.net amoxicillin nedir
amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
clomid tapasztalatok clomid cycle clomid testosterone
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin
printable cialis coupon coupons for cialis printable prescriptions coupons
printable cialis coupon prescription coupons prescriptions coupons
neurontin cena williamgonzalez.me neurontin alkohol
coupons for cialis printable discount coupons for prescriptions discount coupon for cialis
coupons for cialis printable discount coupons for prescriptions discount coupon for cialis
vermox cijena by-expression.com vermox tablete doziranje
history of abortion pill types of abortion pill abortion pill costs
amoxicillin nedir alexebeauty.com amoxicillin 1000 mg
printable coupons for cialis coupons for prescriptions cialis coupons free
clomid proviron clomid proviron pct clomid testosterone
new prescription coupons aegdr.org cialis coupons and discounts
cialis coupons from lilly agrisol.com.ar cialis coupons 2015
abortion pill risks abortion pill questions definition of abortion pill
lamisil crema precio lamisil comprimidos lamisil spray
cialis coupon free cialis coupon prescription coupons
clomid clomid tapasztalatok clomid cycle
amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg
cytotec abortion average abortion pill cost how late can you get an abortion pill
cytotec abortion myhealthreport.ca how late can you get an abortion pill
coupons for prescription medications printable coupons for cialis discount prescription coupons
flagyl 125 flagyl precio flagyl jarabe
flagyl 125 flagyl precio flagyl jarabe
cialis coupon lilly slb-coaching.com cialis free coupon
dilate and curettage abortion 8 weeks dilation and curettage surgery video
why abortion d&c instruments pro choice abortion
abortion clinics in atlanta ga pictures of abortions abortion new york
vitamin c abortion blog.mydreamvisits.com do you need parental consent to get an abortion
termination of pregnancy at 22 weeks kwikfilms.com how many weeks pregnant to have an abortion
termination of pregnancy at 22 weeks kwikfilms.com how many weeks pregnant to have an abortion
having an abortion where to get abortion pill uterus scrape procedure
medical pregnancy termination oskarsvard.se how much are abortion pills
cialis manufacturer coupon 2016 blog.stopped-motion.com cialis discounts coupons
side effects of low dose naltrexone saveapanda.com naltrexone mg
vivitrol opiate blocker blog.dotnetnerd.dk naltrexone and naloxone
where can i buy low dose naltrexone how long does naltrexone last naltrexene
naltrexone adverse effects centaurico.com opioids and alcohol
heroin addiction naltrexone heroin ldn online
use of naltrexone injection for alcohol craving naltrexone price
where to buy naltrexone zygonie.com naltrexone in the treatment of alcohol dependence
where to buy naltrexone link naltrexone in the treatment of alcohol dependence
naloxone challenge test peider.dk naltrexone pellet
stopping naltrexone click naltrexone mg
naltrexane generic naltrexone naltrexone generic name
naltrexone 1.5 mg house.raupes.net what is naltrexone hydrochloride used for
naltrexone detox site mechanism of action of naltrexone
can you drink on naltrexone blog.jrmissworld.com vivitrol drug interactions
budesonid orifarm 3 mg producentdanmark.site budesonid pulverinhalator
Copyright © 2020 by Kraina Witraży. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by ŁM Panel administracyjny